ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Κωδ. Πρόσκλησης: ILSP.140.ΠΟ.YP-114

ΑΔΑ: Ω0ΑΚ469ΗΞΩ-Δ8Ρ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ- Αναλυτική Περιεχομένου και Πολυτροπική Επικοινωνία (ΚΡΗΠΙΣ) Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ” και μετά από τη λήξη ισχύος της με κωδικό ILSP.140.ΠΟ.YP-1114 και ΑΔΑ: ΩΘ8Γ469ΗΞΩ-Β2Ψ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση μίας (1) υποτροφίας, οι προτάσεις από την ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του ΕΚ ‘Αθηνά’ (29/04/2013 120ης, Πρακτικά ΔΣ) Επιτροπή Αξιολόγησης ως εξής:

 

 

  1. Χατζηλυγερούδης Κωνσταντίνος (αρ. πρωτ. 5000/22-12-2014)

 

Για το προς ανωτέρω έργο η μοναδική πρόταση παραλήφθηκε εμπρόθεσμα. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (πρόταση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ) που περιείχε η μοναδική εμπρόθεσμη υποβληθείσα πρόταση και την αποδέχθηκε ως έγκυρη.

 

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για την μοναδική υποψηφιότητα και έκρινε κατάλληλο τον κ. Κωνσταντίνο Χατζηλυγερούδη για την ανωτέρω υποτροφία.

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 23.12.2014 143η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά.

 

Αθήνα 24/12/2014

Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ

Ιωάννης Ιωαννίδης