ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOYΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOYΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓOYΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου από το «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ ΠΡΑΞΗ Ι: Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» με τίτλο «myVisitPlanner – Εξατομικευμένο Σύστημα Προγραμματισμού Πολιτιστικών Διαδρομών» και την από 26/09/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Κωδικό Πρόσκλησης [ILSP.X.137.MY.PL-0914] για συνεργασία με έναν (1) συνεργάτη, σύμφωνα με την από 19/09/2014 απόφαση της 137ης Συνεδρίας του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά», η επιτροπή αξιολόγησης παρέλαβε τις αιτήσεις/υποψηφιότητες των παρακάτω:

1. Τασίδου Αιμιλία (με αρ. πρωτ. 812/10-10-2014)
2. Κουτσιαμάνης Ρέμους – Άρης (με αρ. πρωτ. 813/10-10-2014)
3. Ρομπογιαννάκη Αικατερίνη (με αρ. πρωτ. 831/23-10-2014 με ημερομηνία αποστολής 09/10/2014)

Στην πρώτη φάση αξιολόγησης «Ικανοποίηση όλων των απαραίτητων προσόντων», εξετάστηκαν οι τρεις (3) υποψηφιότητες και διαπιστώθηκε ότι και τρεις πληρούσαν τα απαραίτητα προσόντα.

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στη βαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης που περιλαμβάνεται στο σχετικό κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και για τις τρεις (3) υποψηφιότητες που πέρασαν στη δεύτερη φάση, ως εξής:

Ονοματεπώνυμο

Συνολικός Βαθμός

Κουτσιαμάνης Ρέμους – Άρης

12,00

Τασίδου Αιμιλία

11,10

Ρομπογιαννάκη Αικατερίνη

4,60

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν με την από 31/10/2014 Απόφαση Διευθυντή με ΑΔΑ 7Κ54469ΗΞΩ-ΑΕ3.

Αθήνα 31/10/2014

Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ

Ιωάννης Ιωαννίδης