ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου από το «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς» (ΕΣΠΑ 2007-2013) με τίτλο «ATLAS – Advanced Tourism Planning System / Σύστημα Σχεδίασης Προηγμένων Τουριστικών Υπηρεσιών» και την από 29/07/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Κωδικό Πρόσκλησης [ILSP.X.136.AT.MH-0714] για συνεργασία με έναν (1) συνεργάτη, σύμφωνα με την από 29/07/2014 απόφαση της 136ης Συνεδρίας του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά», η επιτροπή αξιολόγησης παρέλαβε την αίτηση/υποψηφιότητα του:

1. Φωτεινόπουλου Σταύρου (με αρ. πρωτ. 779/31-07-2014).

Η Επιτροπή έκρινε εμπρόθεσμη την υποβολή της υποψηφιότητας του κ. Φωτεινόπουλου και προχώρησε στην αξιολόγηση της συγκεκριμένης υποψηφιότητας.

Στην πρώτη φάση αξιολόγησης «Ικανοποίηση όλων των απαραίτητων προσόντων» εξετάστηκε η μοναδική υποψηφιότητα και διαπιστώθηκε ότι πληρούσε τα απαραίτητα προσόντα.

Ακολούθως, η επιτροπή προχώρησε στη βαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης που περιλαμβάνεται στο σχετικό κείμενο της πρόσκλησης, ως εξής:

Ονοματεπώνυμο

Συνολικός Βαθμός

Φωτεινόπουλος Σταύρος

9,20

  

βαθμός που πληροί τις προϋποθέσεις της προκήρυξης (λήψη βαθμού ίσου ή μεγαλύτερου από τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό που δίνεται στον πίνακα της πρόσκλησης και συγκέντρωση της συγκριτικά μεγαλύτερης συνολικής βαθμολογίας για όλα τα κριτήρια).

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 19/09/2014 137η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά.

Αθήνα 22/09/2014

Ο Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ

Ιωάννης Ιωαννίδης