Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη έργων με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης GameIt
ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη έργων με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης GameIt
Τρίτη, 03 Ιούνιος 2014 12:34

 

 

 

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤHΣ ΠΡΑΞΗΣ GameIt ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 864-ΒΕΤ-2013, ΕΠ "ΠΑΒΕΤ 2013”

  

Κωδ. Πρόσκλησης ILSP.134.GA.GM-0514

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ469ΗΞΩ-ΡΨΣ

 

Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο του ΕΚ ‘Αθηνά:’

03-06-2014

Κατάσταση Πρόσκλησης:

Ανοικτή μέχρι και την 19η Ιουνίου 2014, ώρα 15:00

  

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου ‘Αθηνά’ (Ε.Κ. «Αθηνά»), στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης GameIt (εφεξής καλούμενου Έργου) με κωδικό ΟΠΣ 864-ΒΕΤ-2013 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΠΑΒΕΤ 2013" και συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα, προτίθεται να απασχολήσει ορισμένο αριθμό συνεργατών με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην συνέχεια της παρούσας.

 

Το Ε.Κ. «Αθηνά» είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα έχουν διάρκεια 9 (εννέα) ή περισσότερους ημερολογιακούς μήνες, ανάλογα με τη φύση του προς ανάθεση έργου, με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση υλοποίησης του Έργου. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης του Έργου είναι η 30η Ιουλίου 2015 σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Πράξης που είναι σε ισχύ κατά την ημέρα ανάρτησης στο διαδίκτυο της παρούσας πρόσκλησης.

 

Το ύψος της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο δαπάνη, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.

Το αντικείμενο των προς ανάθεση έργων, τα κατ’ ελάχιστο απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα και το πλήθος των υποψηφίων συνεργατών ανά έργο περιγράφονται ακολούθως:

Ειδικότητα

Άτομα

Περιγραφή του προς ανάθεση έργου

Απαραίτητα Προσόντα:

Επιθυμητά Προσόντα

Γλωσσολόγος

1

 • Ανάπτυξη γραμματικών και λεξικών για συντακτική ανάλυση της Ελληνικής
 • Ανάπτυξη πρότυπων λεξικών και λεξιλογίων
 • Πτυχίο Τμήματος Γλωσσολογίας ΑΕΙ ή συναφών σχολών του εξωτερικού
 • Μεταπτυχιακός τίτλος (ΜA) στην Γλωσσική Τεχνολογία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 • Eμπειρία σε θέματα συντακτικής ανάλυσης της Ελληνικής (parsing) και στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών γραμματικών για συντακτική ανάλυση
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και της Γερμανικής

 

 • Ύπαρξη δημοσιεύσεων σχετικών με το θέμα της προκήρυξης σε διεθνή φόρα
 • Εμπειρία στη χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων και, ειδικότερα, στατιστικών πακέτων
 • Γνώση και άλλων ξένων γλωσσών

Φιλόλογος

1

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων και των δράσεων δημοσιότητας και αξιοποίησης του GameIt

 

 • Πτυχίο Φιλολογίας ΑΕΙ ή συναφών σχολών του εξωτερικού
 • Ειδίκευση σε θέματα αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος στην εκπαίδευση
 • Εμπειρία στην διαχείριση έργων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής

 

 • Ειδικές γνώσεις για την χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση
 • Γνώση θεμάτων διοίκησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών
 • Εκπαιδευτική εμπειρία

Μηχανικός / Πληροφορικός

2

 • Ανάπτυξη συστήματος αντιστοίχισης οντολογιών
 • Ανάπτυξη συστήματος συγγραφής σεναρίων εκπαιδευτικών παιχνιδιών
 • Ανάπτυξη συστήματος διαδικτυακού πολυσυμμετοχικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού
 • Πτυχίο πληροφορικής ή πολυτεχνείου ή συναφών σχολών του εσωτερικού και εξωτερικού.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής
 • Καλή γνώση προγραμματισμού.
 • Εμπειρία σε υλοποίηση έργων πληροφορικής.
 • Εμπειρία σε μεταδεδομένα, σχήματα, οντολογίες και βάσεις δεδομένων.
 • Εμπειρία σε συγγραφή τεχνικών αναφορών.
 • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών / δημοσιεύσεων.

Ιστορικός / Αρχαιολόγος ή/και Ιστορικός Τέχνης

2

 • Συλλογή και καταγραφή πολιτιστικών και εκπαιδευτικών πηγών
 • Ανάλυση και διαβάθμιση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών πηγών
 • Αντιστοίχιση οντολογιών των πηγών στην οντολογία του έργου
 • Συλλογή, καταγραφή και ανάλυση θησαυρών όρων και λεξικών
 • Πτυχίο Ιστορίας, Αρχαιολογίας ή/και Ιστορίας της Τέχνης ή συναφών σχολών του εσωτερικού και εξωτερικού.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής.

 

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο.
 • Εμπειρία σε υλοποίηση έργων πολιτιστικής τεχνολογίας.
 • Εμπειρία σε μεταδεδομένα, σχήματα, οντολογίες και θησαυρούς όρων πολιτιστικής τεκμηρίωσης.
 • Εμπειρία σε συγγραφή τεχνικών αναφορών.
 • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών / δημοσιεύσεων.

 

Υποβολή δικαιολογητικών - Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένο το σχετικό υπόδειγμα πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου μαζί με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 18η Ιουνίου 2014, ώρα 15:00 Ειδικότερα,

Α. Οι ενδιαφερόμενοι για τα έργα Γλωσσολόγου και Φιλολόγου θα υποβάλουν το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην διεύθυνση:

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Iνστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου

Παράδεισος Αμαρουσίου, 15125 Αθήνα

Υπόψη κ. Σ. Μαρκαντωνάτου

Α. Οι ενδιαφερόμενοι για τα έργα Μηχανικού/ Πληροφορικού και Ιστορικού/ Αρχαιολόγου ή/και Ιστορικού Τέχνης θα υποβάλουν το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην διεύθυνση:

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Παράρτημα Ξάνθης

Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων

Τ.Θ. 159, 67100 Ξάνθη

Υπόψιν κας Κατερίνας Καραμαλίδου

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει στην προαναφερθείσα πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου τον αναγραφόμενο στον παραπάνω πίνακα κωδικό ενός και μόνον ενός προς ανάθεση έργου, εκείνου για το οποίο θεωρεί τον εαυτό του καταλληλότερο. Αν δηλωθούν περισσότεροι του ενός κωδικοί έργου θα αξιολογηθεί μόνον ο πρώτος.

Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ένα ακριβές φωτοαντίγραφό του. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής λογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.

 

Μέθοδος αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

Θα επιλεγούν εκείνοι οι υποψήφιοι συνεργάτες που πληρούν και τους τρεις εξής όρους:

 • ικανοποίηση όλων των προαναφερθέντων απαραίτητων προσόντων,
 • λήψη βαθμού ίσου ή μεγαλύτερου από τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό σε κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης που δίνονται στον παρακάτω πίνακα,
 • συγκέντρωση της συγκριτικά μεγαλύτερης συνολικής βαθμολογίας για όλα τα κριτήρια.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται από 0 έως 10 (10=πλήρης ικανοποίηση του κριτηρίου).

ΑΑ

Κριτήριο Αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου

(0-10)

Βάρος Κριτηρίου

1

Επιστημονική επάρκεια

Αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών [πτυχίο, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (master/διδακτορικό) σε αντικείμενο συναφές με το προς ανάθεση έργο]

5

40%

2

Επιθυμητά Προσόντα

Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος συνεργάτης διαθέτει τα προβλεπόμενα από την παρούσα πρόσκληση επιθυμητά προσόντα

5

25%

3

Εμπειρία (πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης)

Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο

0

15%

4

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου συνεργάτη

Αξιολογείται η συνολική εικόνα της υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, από τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές επιστημονικές/ερευνητικές/επαγγελματικές επιδόσεις του υποψήφιου συνεργάτη και από την συνέντευξη (εάν η τελευταία πραγματοποιηθεί).

5

20%

 

Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

Η αξιολόγηση των υποψηφίων συνεργατών γίνεται από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει ορισθεί γι’ αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ε.Κ. «Αθηνά». Με βάση την εισήγηση της προαναφερθείσας Επιτροπής ή/και του υπευθύνου του Έργου, το ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» αποφασίζει στην συνέχεια, κατά την πλήρη διακριτική ευχέρειά του, το αν, ποιες και πόσες συμβάσεις θα συναφθούν, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι το Έργο θα υλοποιηθεί κατά τον αρτιότερο τρόπο και ότι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης εκπληρούνται στο σύνολο τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο όπου δημοσιεύεται η παρούσα πρόσκληση (http://www.ilsp.gr). Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν ατομικώς για την κατ’ αρχήν αποδοχή της πρότασής τους.

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα :

 • εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,
 • πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι δύο προαναφερθέντες τύποι αιτήσεων υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στην σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

Σύντομη περιγραφή του Έργου

Κύριος στόχος του έργου είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενός ψυχαγωγικού και προσωποποιημένου εικονικού σχολείου βασισμένου στο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και την αποθησαυρισμένη γνώση. Η προτεινόμενη πλατφόρμα συνδυάζει καινοτομικά τα αποτελέσματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με ώριμες τεχνολογίες με στόχο να εισάγει στην καθημερινή Ελληνική εκπαιδευτική πρακτική (i) τη δύναμη μιας μηχανής ολοκλήρωσης ψηφιακής γνώσης (ii) τα παιδαγωγικά πλεονεκτήματα της μάθησης που βασίζεται στο παιχνίδι και (iii) τη διάδραση που εξασφαλίζει ένα δικτυακό παιχνίδι με πολλούς παίκτες.

 

Πρόσθετες πληροφορίες

Ο ιστότοπος του Ε.Κ. «Αθηνά» είναι: http://www.athena-innovation.gr/ και του ΙΕΛ http://www.ilsp.gr/. Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινίσεις σε σχέση με την παρούσα πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες, στη Δρ Στέλλα Μαρκαντωνάτου, τηλ. 210-6875452, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και στον Δρ Γεώργιο Παυλίδη, τηλ. 25410-78787, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .