Έργο - ε-λογο: Εργαστήρι προφορικού και γραπτού λόγου
ΕΡΓΑ

ε-λογο: Εργαστήρι προφορικού και γραπτού λόγου

Ημερομηνία έναρξης: 01-07-2006
Ημερομηνία λήξης: 01-01-2008
Χρηματοδότηση: Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας", Μέτρο 3.3
Επιστημ. υπεύθυνος: Γρηγόρης Σταϊνχάουερ
 

Αντικείμενο του έργου είναι η έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων επεξεργασίας γραπτού και προφορικού λόγου και αξιοποίηση αυτών στην γλωσσική εκπαίδευση και ειδικότερα στους άξονες της διδασκαλίας της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη:

  1. ενός συστήματος αυτόματου ελέγχου της προφοράς λέξεων κατά την ανάγνωση
  2. ενός συστήματος αυτόματου ελέγχου και διόρθωσης ορθογραφικών και γραμματικο-συντακτικών λαθών

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιείται έρευνα στα εξής επιμέρους θέματα:

  • Τα συνηθέστερα λάθη στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου που κάνουν τόσο τα παιδιά δημοτικού (φυσικοί ομιλητές της Ελληνικής) όσο και οι ξένοι που μαθαίνουν Ελληνικά.
  • Έρευνα για την επιλογή και την υλοποίηση των πιο πρόσφορων αλγορίθμων αναγνώρισης της προφοράς και της θέσης του τόνου
  • Έρευνα για την βελτίωση του υπάρχοντος ορθογραφικού και γραμματικο-συντακτικού διορθωτή του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" με την προσθήκη νέων κανόνων και –ενδεχομένως- τη συνέργεια με τον συντακτικό αναλυτή του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά"

Τα συστήματα που θα αναπτυχθούν θα ενσωματωθούν σε κατάλληλα προσαρμοσμένα περιβάλλοντα η-μάθησης για την υποστήριξη της διδασκαλίας της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

 

Εταίροι: