Ευθυμίου, Ελένη
ΕΡΓΑ

Ελένη Ευθυμίου

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Ερευνήτρια Α'
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875356

Άξονες ενδιαφερόντων

 • Ανάλυση Φυσικής Γλώσσας
 • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας από ΗΥ
 • Γλωσσικές Υποστηρικτικές Τεχνολογίες
 • Τεχνολογίες Νοηματικής Γλώσσας
 • Διεπαφή Ανθρώπου-Μηχανής
 • Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Γλωσσικής Τεχνολογίας

Βιογραφικά στοιχεία

Η Ελένη Ευθυμίου είναι Διευθύντρια Έρευνας στο αντικείμενο “Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας στην περιοχή των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών” και διευθύνει την Ομάδα Τεχνολογιών Νοηματικής Γλώσσας στο Τμήμα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΙΕΛ, όπου εργάζεται από το 1992 με κύριο ερευνητικό αντικείμενο την ανάλυση φυσικής γλώσσας, την επεξεργασία γλωσσικών δεδομένων από Η/Υ και την βελτίωση της διεπαφής ανθρώπου-μηχανής.

Το 1982 ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο σπουδών της στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ τo 1986 της απενεμήθη Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Salzburg (Αυστρία) στο αντικείμενο της Γενετικής Γλωσσολογίας. Στο ΙΕΛ, έχει συμμετοχή σε ποικίλα έργα με ερευνητικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες. Παράλληλα, έχει σταθερή διδακτική δραστηριότητα και έχει επιβλέψει σημαντικό αριθμό διδακτορικών και πτυχιακών εργασιών. Δίδαξε στα: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Umea (Σουηδία), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, Τομέα Πληροφορικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και στο Ινστιτούτο Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Salzburg (Αυστρία). Διδάσκει επίσης στο πλαίσιο του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος γλωσσικής τεχνολογίας ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ (ΕΜΠ, ΕΚΠΑ, ΙΕΛ) το αντικείμενο της Μηχανικής Μετάφρασης.

Το επιστημονικό έργο της χαρακτηρίζεται από δύο άξονες οι οποίοι στο χρονικό διάστημα 1986-1999 συγκλίνουν προς την επίτευξη επαρκών λύσεων σε καίρια προβλήματα της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας από Η/Υ. Ο ένας αποτελεί την βασική έρευνα σε κεντρικά θέματα της θεωρητικής γλωσσολογίας. Ο άλλος αποτελεί προσπάθεια εκμετάλλευσης, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, των δυνατοτήτων των υπολογιστικών συστημάτων, ώστε να επιτυγχάνονται γλωσσολογικά επαρκείς αναλύσεις των εκάστοτε δεδομένων εισόδου με τρόπο που να διατηρεί το υπολογιστικό κόστος στο ελάχιστο δυνατό και συγχρόνως να προάγει την προσπάθεια βελτίωσης της διεπαφής ανθρώπου-μηχανής.

Από το 1999 ως σήμερα, απασχολείται ενεργά στο χώρο των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών με χρήση Γλωσσικής Τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό δημιούργησε το 1999 την Ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης Γλωσσικών Πόρων για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), τη φυσική γλώσσα της Κοινότητας Κωφών στην Ελλάδα. Η ομάδα αυτή στην συνέχεια εξελίχθηκε στην τρέχουσα Ομάδα Τεχνολογιών Νοηματικής Γλώσσας.

Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας έχει τον συντονισμό του έργου DICTA-SIGN (FP7-ICT) για την αναγνώριση και την σύνθεση νοητατικής γλώσσας, ενώ παλαιότερα είχε συμμετοχή στο έργο ΔΙΑΝΟΗΜΑ (Εικόνα-Ήχος-Γλώσσα, ΓΓΕΤ) για την ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης και τηλεχειρισμού ρομπότ με χρήση της ΕΝΓ, είχε τον επιστημονικό έλεγχο και το συντονισμό του έργου ΝΟΗΜΑ (ΕΠΕΤ-ΑΜΕΑ) και του Υποέργου 9 του έργου ΠΡΟΚΛΗΣΗ-EQUAL για την παραγωγή πολυμεσικών εκπαιδευτικών και λεξικογραφικών προϊόντων για την ΕΝΓ, είχε την επιστημονική ευθύνη του έργου ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ (e-Learning) με αντικείμενο την ανάπτυξη υπολογιστικού εργαλείου δυναμικής αναπαράστασης της ΕΝΓ με χρήση εικονικού βοηθού, ήταν υπεύθυνη για την ενσωμάτωση πληροφοριών προσβάσιμων μέσω της ΕΝΓ στο διαδικτυακό προϊόν του έργου SOL, επίσης ήταν υπεύθυνη από πλευράς ΙΕΛ για το έργο «Πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» ΚτΠ Μέτρο 2.2.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της όσον αφορά τις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες και την Καθολική Πρόσβαση, εκπροσωπεί το ΙΕΛ στο ευρωπαϊκό δίκτυο Ε-DeAN για την προσβασιμότητα, υπήρξε συντονίστρια της Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος 4 «Παραδείγματα Χρήσης Τεχνολογικών Εφαρμογών» του εθνικού δικτύου GR-DeAN το οποίο είχε ως στόχο την ενίσχυση δράσεων που προάγουν την ισότιμη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία στην Κοινωνία της Πληροφορίας, καθώς επίσης και την προώθηση της εφαρμογής των αρχών «Καθολικής Πρόσβασης και Ευχρηστίας» και της «Σχεδίασης για Όλους» στην Ελλάδα. Επίσης συνεργάστηκε στο έργο "Μελέτη για την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιμη Συμμετοχή Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας".

Στο συγγραφικό της έργο περιλαμβάνονται τέσσερις τίτλοι βιβλίων, σειρές εσωτερικών εκδόσεων και πρακτικών συνεδρίων, δεκάδες άρθρων, δύο τίτλοι δίγλωσσων ηλεκτρονικών λεξικών (Νέα Ελληνικά - Ελληνική Νοηματική Γλώσσα) σε μορφή DVD- και CD-ROM, το πολυμεσικό εκπαιδευτικό βοήθημα κατάρτισης για κωφούς στη χρήση Η/Υ «ΔΙΟΛΚΟΣ» και το εκπαιδευτικό προϊόν «Μαθαίνω τα Νοήματα 1» για χρήση στο Νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού (ενταγμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στην ύλη της Ειδικής Αγωγής).

Δημοσιεύσεις

 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Γουλάς, Θ., Δήμου, Α., Κουτσομπόγερα, Μ., Vassilis Pitsikalis et al. (2016). The MOBOT platform – Showcasing Multimodality in Human-Assistive Robot Interaction. In Proceedings of the 18th International Conference on Human-Computer Interaction, pages 382-391. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Ευθυμίου, Ε., Κουτσομπόγερα, Μ., Δήμου, Α., Γουλάς, Θ. & Kyriaki Vasilaki. (2016). Multimodal Resources for Human-Robot Communication Modelling. In N. Calzolari, K. Choukri, T. Declerck, S. Goggi, M. Grobelnik, B. Maegaard et al (editors), Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016), pages 3455-3460. European Language Resources Association (ELRA). [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Ευθυμίου, Ε., Κουτσομπόγερα, Μ., Δήμου, Α., Γουλάς, Θ., Petros Maragos et al. (2015). The MOBOT human-robot communication model. In 2015 6th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), pages 201 - 206. IEEE. [...] 
 • Δήμου, Α., Pitsikalis, V., Γουλάς, Θ., Theodorakis, S., Καριώρης, Π., Pissaris, M. et al. (2012). A GSL Continuous Phrase Corpus: Design and Acquisition. In Proceedings of the 5th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Interactions between Corpus and Lexicon (LREC), pages 23-26. Istanbul, Turkey. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Ευθυμίου, Ε. & Δήμου, Α (2012). Sign Language Computer-Aided Education: Exploiting GSL Resources and Technologies for Web Deaf Communication. In Miesenberger, K., Karshmer, A., Penaz, P. et al (editors), Computers Helping People with Special Needs (Part II). Springer. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Hanke, T., Glauert, J., Bowden, R., Braffort, A. et al (2012). The Dicta-Sign Wiki: Enabling Web Communication for the Deaf. In Miesenberger, K., Karshmer, A., Penaz, P. et al (editors), Computers Helping People with Special Needs (Part II). Springer. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Hanke, T., Glauert, J., Bowden, R., Braffort, A. et al. (2012). Sign Language technologies and resources of the Dicta-Sign project. In Proc. of the 5th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Interactions between Corpus and Lexicon. Satellite Workshop to the eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2012), pages 37-44. Istanbul, Turkey. [...] 
 • Βακαλοπούλου, Ά., Γιούλη, Β., Ευθυμίου, Ε. & Γιάγκου, Μ. (2012). Bridging the gap between disconnected languages: the eMiLang multi-lingual database. In In Proceedings of the 4th International Language Resources and Evaluation Conference Workshop on Creating Cross-language Resources for Disconnected Languages and Styles (CREDISLAS, 2012). Istanbul, Turkey. [...] 
 • Δήμου, Α., Γουλάς, Θ. & Ευθυμίου, Ε. (2011). Grammar/Prosody Modelling in Greek Sign Language: Towards the Definition of Built-in Sign Synthesis Rules_1. In E. Efthimiou & G. Kouroupetroglou (editors), Proc. of the 9th International Gesture Workshop, pages 88-91. Athens, Greece. [...] 
 • Δήμου, Α., Γουλάς, Θ., Φωτεινέα, Ε. & Ευθυμίου, Ε. (2011). Exploiting the Dicta-Sign corpus data: teaching material for the Greek Sign Language. In 2nd Symposium in Applied Sign Linguistics. Bristol , UK. [...] 
 • Βακαλοπούλου, Ά., Γιούλη, Β., Γιάγκου, Μ. & Ευθυμίου, Ε. (2011). Online Dictionaries for immigrants in Greece: Overcoming the Communication Barriers. In Proceedings of eLEX2011, pages 274-279. Bled, Slovenia. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Hanke, T., Glauert, J., Bowden, R., Braffort, A. et al. (2010). DICTA-SIGN: Sign Language Recognition, Generation and Modelling with application in Deaf Communication. In Proc. of the 4th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Corpora and Sign Language Technologies (CSLT 2010), 2010, Satellite workshop of the LREC-2010 Conference, pages 80-83. Valetta, Malta. [...] 
 • Kouremenos, D., Φωτεινέα, Ε., Ευθυμίου, Ε. & Ntalianis, K. (2010). A Prototype Greek Text to Greek Sign Language (GSL) Conversion System. Behaviour & Information Technology Journal (TBIT), 29(5), 467-481. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Δήμου, Α. & Kalimeris, C. (2010). Towards decoding Classifier function in GSL. In LREC 2010, Proceedings of the 4th Workshop on Representation and Processing of Sign Languages: Corpora and Sign Language Technologies, pages 76-79. Valetta, Malta. [...] 
 • Matthes, S., Hanke, T., Storz, J., Ευθυμίου, Ε., Δήμου, Α., Καριώρης, Π. et al. (2010). Elicitation tasks and materials designed for Dicta-Sign's multi-lingual corpus. In LREC 2010, Proceedings of the 4th Workshop on Representation and Processing of Sign Languages: Corpora and Sign Language Technologies. Valetta, Malta. [...] 
 • Γουλάς, Θ., Φωτεινέα, Ε. & Ευθυμίου, Ε. (2010). SiS-Builder: A Sign Synthesis Support Tool.. In Proc. of the 4th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Corpora and Sign Language Technologies (CSLT 2010), 2010, Satellite workshop of the LREC-2010 Conference, pages 102-105. Valetta, Malta. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Vogler, C., Hanke, T., Glauert, J. & Bowden, R. (2009). Sign Language Recognition, Generation, and Modelling: A Research Effort with Applications in Deaf Communication. In Proc. of the HCII-09. San Diego, USA. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Ευθυμίου, Ε., Caridakis, G., Diamanti, O., Mitsiou, N., Tzafestas, K. et al. (2009). DIANOEMA: Visual analysis and sign recognition for GSL modelling and robot teleoperation. In Proc. of the 8th International Gesture Workshop. Bielefeld, Germany. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε. & Ευθυμίου, Ε. (2009). A platform for sign language content presentation. In Proc. of the V International Conference on Multimedia, Information and Communication Technologies in Education (m-ICTE 2009), pages 681-685. Lisbon, Portugal. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε. & Φωτεινέα, Ε. (2008). Annotation and Maintenance of the Greek Sign Language Corpus (GSLC). In Proc. of the 3rd Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Construction and Exploitation of Sign Language Corpora workshops series, June 1, 2008, Satellite workshop of the LREC-2008 Conference, pages 58-63. Marrakech, Morocco. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε. & Glauert, J. (2008). Special Issue: Emerging Technologies for Deaf Accessibility in the Information Society-Editorial. Universal Access in the Information Society, 6, 321-322. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε. & Ευθυμίου, Ε (2008). Tools for Deaf accessibility to an eGOV environment. In Miesenberger, K. , Klaus, J. , Zagler, W. et al (editors), Book Computers Helping People with Special Needs. Berlin / Heidelberg : Springer. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Ευθυμίου, Ε., Karpouzis, K. & Caridakis, G. (2008). A knowledge-based sign synthesis architecture. Universal Access in the Information Society, 6(4), 405-418. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε. & Φωτεινέα, Ε. (2007). An Environment for Deaf Accessibility to Educational Content. In Proc. of the first International Conference on Information and Communication Technology and Accessibility, pages 125-130. Hammamet, Tunisia. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε. & Sapountzaki, G. (2007). Feature-based natural language processing for GSL synthesis. Sign Language & Linguistics Journal (SL&L), 10(1), 3-23. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε. & Φωτεινέα, Ε (2007). GSLC: Creation and Annotation of a Greek Sign Language Corpus for HCI. In Stephanidis & Constantine (editors), Universal Acess in Human Computer Interaction. Coping with Diversity. Springer Berlin / Heidelberg. [...] 
 • Karpouzis, K., Caridakis, G., Φωτεινέα, Ε. & Ευθυμίου, Ε. (2007). Educational resources and implementation of a Greek sign language synthesis architecture. Computers & Education, 49(1), 54-74. [...] 
 • Σαπουντζάκη, Γ., Ευθυμίου, Ε. & Φωτεινέα, Ε. (2006). Ψηφιακή Τεχνολογία στην Εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στο Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου. In Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου "Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης", pages 161-170. Βόλος, Ελλάδα. [...] 
 • Σαπουντζάκη, Γ., Ευθυμίου, Ε. & Φωτεινέα, Ε. (2006). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για κωφούς μαθητές μέσω δικτυακής πλατφόρμας. In Πρακτικά Διημερίδας «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με χρήση ΤΠΕ». Λαμία, Ελλάδα. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε. & Sapountzaki, G. (2006). Processing linguistic data for GSL structure representation. In Proc. of the Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Lexicographic matters and didactic scenarios, Satellite Workshop to LREC-2006 Conference, pages 49-54. Genoa, Italy. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε. & Ευθυμίου, Ε. (2006). Μαθαίνω τα Νοήματα 1 - Εγχειρίδιο χρήσης & Οδηγός Εγκατάστασης. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε. & Φωτεινέα, Ε. (2006). Μαθαίνω τα Νοήματα 1 - Βιβλίο Δασκάλου. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε. & Sapountzaki, G. (2006). E-accessibility to educational content for the deaf. European Journal of Open, Distance and E-Learning, II. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε. & Sapountzaki, G. (2005). GSL educational content for E-learning. In Proc. of the ICL 2005 Conference on Interactive Computer Aided Learning. Villach, Austria. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Ευθυμίου, Ε. & Kouremenos, D. (2005). Generating linguistic content for Greek to GSL conversion. In Proc. of the HERCMA-2005 Conference (The 7th Hellenic European Conference on Computer Mathematics & its Applications). Athens, Greece. [...] 
 • Alexandris, C., Φωτεινέα, Ε. & Ευθυμίου, Ε. (2005). Emphasis as an Extra-Linguistic Marker for Resolving Spatial and Temporal Ambiguities in Machine Translation for a Speech-to-Speech System involving Greek. In Proc. of the 3rd International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction (UAHCI 2005), pages 22-27 July. Las Vegas, Nevada, USA. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Ευθυμίου, Ε., Karpouzis, K. & Caridakis, G. (2005). Dynamic GSL synthesis to support access to e-content. In Proc. of the 3rd International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction (UAHCI 2005). Las Vegas, Nevada, USA. [...] 
 • Caridakis, G., Karpouzis, K., Sapountzaki, G., Φωτεινέα, Ε. & Ευθυμίου, Ε. (2005). A dynamic environment for Greek Sign Language Synthesis using virtual characters. In Proc. of the Web3D 2005 Symposium, Workshop on Education and Training. Bangor, UK. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε. & Φωτεινέα, Ε. (2004). Multipurpose Design of Greek Sign Language Resources: A factor towards Universal Access. In Proc. of the 1st International Conference "From Scientific Computing to Computational Engineering" (IC-SCCE), Invited Session on Human Computer Interaction, pages 820-827. Athens, Greece. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε. & Φωτεινέα, Ε. (2004). An adaptation-based technique on current educational tools to support universal access: the case of a GSL e-Learning platform. In Courtiat, JP , Davarakis, C. , Villemur & T. (editors), Proc. of the TeL'04 Workshop on “Technology Enhanced Learning”, pages 177-186. Toulouse, France. [...] 
 • Κατσογιάννου, Μ. & Ευθυμίου, Ε. (2004). Ελληνική Ορολογία: Έρευνα και εφαρμογές. Εκδόσεις Καστανιώτη. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Sapountzaki, G., Karpouzis, K. & Φωτεινέα, Ε (2004). Developing an e-Learning Platform for the Greek Sign Language. In Miesenberger, Klaus, Klaus, Joachim, Zagler, Wolfgang et al (editors), Computers Helping People with Special Needs. Springer Berlin / Heidelberg. [...] 
 • Κατσογιάννου, Μ. & Ευθυμίου, Ε (2004). Θεωρία, μέθοδοι και πρακτικές της ορολογίας. In Μαριάννα Κατσογιάννου & Ελένη Ευθυμίου (editors), Ελληνική Ορολογία: Έρευνα και Εφαρμογές. Αθήνα : Εκδόσεις Καστανιώτη. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Βακαλοπούλου, Ά., Φωτεινέα, Ε. & Σταϊνχάουερ, Γ. (2004). Multipurpose Design and Creation of GSL Dictionaries. In Proceedings of the Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages “From SignWriting to Image Processing. Information, pages 51-58. Lisbon, Portugal. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Κατσογιάννου, Μ., Κουρμπέτης, Β. & Σταϊνχάουερ, Γ. (2002). ΝΟΗΜΑ: Η εκπαιδευτική διάσταση ενός πολυμεσικού λεξικού νοηματικής γλώσσας. In Πρακτικά 3ου διεθνούς συνεδρίου «Oι τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», pages 429-432. Ρόδος. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε. & Βασιλείου, Μ. (2001). Αυτόµατη αναγνώριση φραστικών όρων σε περιβάλλον ελεγχόµενης υπογλώσσας: Η διαχείριση της ορολογίας στο έργο "Σχηµατοποίηση". In Πρακτικά της 22ης Ετήσιας Συνάντησης Εργασίας Τοµέα Γλωσσολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, pages 32-41. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Κοτζιά. Ε. & Ευθυμίου, Ε. (2001). Γενετική γραμματική και συγκριτική ανάλυση. Εκδόσεις Καστανιώτη. [...]